TY I TWÓJ MAJĄTEK POD NASZĄ OPIEKĄ

OCHRONA WŁASNOŚCI

Jesteśmy od tego by zabezpieczyć Twój majątek. Prowadzimy sprawy o:

• ustalenie sposobu korzystanie z nieruchomości wspólnej
• zniesienie współwłasności,
• naruszenie posiadania,
• bezumowne korzystanie z nieruchomości i związane z tym roszczenia o charakterze majątkowym,
• ustalenie służebności.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE I Z TYTUŁU WAD PRZY UMOWACH SPRZEDAŻY

• o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody będące następstwem zdarzeń drogowych, a także innych czynów niedozwolonych lub przestępstw,

• o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej – nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta,

• o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego,

• z tytułu rękojmi lub gwarancji w wypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, np. w sprawach dotyczących pojazdów, nieruchomości itp.