POSTĘPOWANIE SĄDOWE

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE I ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy Twoje przedsiębiorstwo w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości, organami egzekucyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

NEGOCJACJE, MEDIACJA I POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE

Wykorzystując wiedzę i doświadczenia mediatorów, jesteśmy wsparciem w procesach negocjacyjnych i w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozwiązania sporów (m.in. w mediacji i postępowaniach arbitrażowych).