Błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne. Jedną z naszych wiodących specjalizacji jest prawo medyczne. Prowadzimy sprawy związane ze sposobem wykonywania świadczeń medycznych, w tym także dotyczące błędu medycznego [m.in. błędu lekarskiego].

Błąd medyczny – jak rozumieć?

Musisz wiedzieć, że niestety w naszym prawie nie istnieje normatywna definicja błędu medycznego. Niemniej jednak, definicje błędu można znaleźć m.in. w licznym orzecznictwie sądów, gdzie jest on ujmowany jako:

 1. czynności [zaniechania] lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodnej z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym,
 2. naruszenia obowiązujących lekarza reguł postępowania, ocenianego w kontekście nauki i praktyki medycznej.

Tak więc, najogólniej rzecz biorąc można stwierdzić, że:

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

Niestety, częstokroć błąd ten stanowi następstwo niedołożenia należytej staranności lub zwykłego niedbalstwa.

Rodzaje błędu medycznego

Najczęściej, wyróżnia się następujące kategorie błędu.

 1. diagnostyczny,
 2. terapeutyczny,
 3. techniczny,
 4. organizacyjny,
 5. jatrogenny.

Błąd diagnostyczny

Niewątpliwie pierwszą fazą procesu leczenia – po badaniu fizykalnym, zebraniu wywiadu oraz ewentualnym wykonaniu dodatkowych badań – jest postawienie diagnozy. Błąd diagnostyczny charakteryzuje się tym, że dochodzi do nieprawidłowego rozpoznania stanu zdrowia [wadliwa diagnoza]. Tym samym, ustalenie czy doszło do popełnienia tego rodzaju błędu wiąże się z odpowiedzią na pytanie: ,,Czy choroba została stwierdzona prawidłowo?”

Może polegać m.in. na:

 • nietrafnym ustaleniu, że pacjent cierpi na określone schorzenie, w momencie gdy faktycznie jest zdrowy,
 • nietrafnym ustaleniu, że pacjent jest zdrowy, podczas gdy faktycznie jest inaczej,
 • rozpoznaniu choroby, ale innej niż ta na którą cierpi pacjent.

Błąd terapeutyczny

Jak się pewnie domyślasz, po postawieniu diagnozy lekarz podejmuje decyzje terapeutyczne. Stąd też nierzadko błąd terapeutyczny określany jest również mianem błędu leczenia. Przez to pojęcie rozumieć należy, wszelkie czynności podjęte w odniesieniu do rozpoznania. Tym samym więc, błędem terapeutycznym może być nieprawidłowe postępowanie, które ma źródło w wadliwej diagnozie. Wówczas cechuje go wtórność, bowiem jest niejako rezultatem wcześniej popełnionego błędu w diagnozie.

Może polegać m.in. na:

 • zastosowaniu niewłaściwej metody leczenia,
 • zastosowaniu niewłaściwego sposobu leczenia,
 • przeprowadzeniu zabiegu pomimo istnienia w tym względzie przeciwskazań lekarskich.

Błąd techniczny

Powstaje w skutek niewłaściwego postępowania. Błąd techniczny polega na nieprawidłowym wykonaniu – przez lekarza lub personel medyczny – czynności leczniczej. W praktyce, najczęściej pojawia się w odniesieniu do przeprowadzanych zabiegów oraz opieki pooperacyjnej. Nietrudno jest się domyślić, że niewłaściwy zabieg bądź nieprawidłowa opieka pooperacyjna może doprowadzić do śmierci pacjenta.

Czasami błąd techniczny kwalifikuje się jako powikłanie śródoperacyjne. Jak to rozumieć? Mianowicie, traktowany jest jako czynność niezamierzona, która wpisana jest w zakres przyjętego ryzyka zabiegu. Tym samy nie wyczerpuje znamion błędu medycznego.

Błąd organizacyjny

Jest to nic innego jak następstwo wadliwej organizacji systemu opieki zdrowotnej, która prowadzi do negatywnych następstw dla pacjenta. Niestety, częstokroć właśnie błąd organizacyjny stanowi przyczynę powstania innego błędu medycznego. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia ze zbiegiem błędu organizacyjnego z innym błędem np. technicznym.

Do tej kategorii błędów zalicza się zaniedbania występujące w placówkach medycznych, m.in. dotyczące sprzętu. Dlatego więc, w rzeczywistości odpowiedzialnością za błędy organizacyjne obciąża się podmiot leczniczy. Ważne przy tym jest, że ustalenie, iż doszło do błędu lekarskiego, nie jest wystarczającą przesłanką odpowiedzialności. Niezbędne jest bowiem wykazanie lekarzowi winy, a mianowicie, że jego zachowanie stanowi następstwo niedołożenia należytej staranności, braku ostrożności, niedopatrzenia, niedoświadczenia.

Błąd jatrogenny

Błąd jatrogenny obejmuje postępowanie lekarza, czy też personelu medycznego, w efekcie którego doszło do niekorzystnego wpływu na stan fizyczny i psychiczny pacjenta.

Może polegać na:

 • braku przedstawienia niezbędnych informacji co do stanu zdrowia pacjenta oraz jego leczenia,
 • nierzetelnej informacji co do stanu zdrowia pacjenta oraz jego leczenia,
 • nieprawidłowym bądź niewłaściwym zachowaniu lekarza lub personelu medycznego.

Wskutek zachowań stanowiących błąd jatrogenny może powstać u pacjenta lęk i poczucie zagrożenia. Warto w tym miejscu wskazać, że wskutek błędu medycznego może dojść do choroby jatrogennej.

Błędy medyczne – pomoc prawna

W każdej z powyższych sytuacji – od samego początku prowadzonego postępowania – masz prawo do ochrony prawnej. Niestety, nikt nie pouczy Cię wprost, że takie prawo Ci przysługuje. Jak wynika przy tym z naszego doświadczenia, udział adwokata w sprawie o błąd medyczny – już we wczesnym stadium postępowania – w zasadniczy sposób wpływa na zakres ochrony prawnej udzielonej jego uczestnikom, jak również – w konsekwencji – na szersze uwzględnienie Twoich celów.

Jako adwokaci – w zależności od sytuacji, w której się znalazłeś – wystąpimy u Twojego boku w charakterze pełnomocnika na następujących drogach dochodzenia Twoich praw:

 • Skarga na nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego.
 • Skarga na naruszenie praw pacjenta do Rzecznika praw Pacjenta.
 • Skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
 • Złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego.
 • Złożenie do sądu pozwu o zasądzenie zadośćuczynienia i/lub odszkodowania za naruszenie praw pacjenta, w tym za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
 • Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę wykonującą zawód medyczny.
Błędy medyczne