Każdego dnia stajemy wobec sytuacji, które wymagają od nas podjęcia jakiegoś zachowania. 

Co więcej, od tego jak się zachowasz zależeć będzie, czy – na gruncie prawa wykroczeń albo prawa karnego – uznany zostaniesz za sprawcę wykroczenia albo przestępstwa. Z kolei zachowanie innej osoby może stanowić źródło twojego pokrzywdzenia, w związku z czym uzyskasz status strony postępowania prowadzonego przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

W każdej z powyższych sytuacji – od samego początku prowadzonego postępowania – masz prawo do ochrony prawnej. Niestety nikt nie pouczy Cię wprost, że takie prawo Ci przysługuje. 

Jak wynika przy tym z naszego doświadczenia udział adwokata w sprawie karnej, czy o wykroczenie już we wczesnym stadium postępowania w zasadniczy sposób wpływa na zakres ochrony prawnej udzielonej jego uczestnikom, jak również – w konsekwencji – na szersze uwzględnienie Twoich celów.

Jako adwokaci – w zależności od sytuacji, w której się znalazłeś – wystąpimy u Twojego boku w charakterze:

  • obrońcy w sprawie karnej dla osoby podejrzanej albo oskarżonej– czyli osoby, której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa, albo skierowano akt oskarżenia do sądu
  • obrońcy skazanego – osoby, wobec której wydany został prawomocny wyrok skazujący ubiegającej się np. o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonywaniu tej kary, albo o jej odbywanie w systemie dozoru elektronicznego, czy też o wydanie wyroku łącznego
  • obrońcy obwinionego o popełnienie wykroczenia
  • pełnomocnika pokrzywdzonego czynem zabronionym – osoby, której prawa zostały naruszone wykroczeniem albo przestępstwem
  • pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego – osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym, która w procesie sądowym działa obok albo w zastępstwie prokuratora

W ramach naszych specjalizacji zapewniamy pomoc prawną – w szczególności – w sprawach karnych:

  • związanych ze sposobem wykonywania świadczeń medycznych, w tym także dotyczących błędu medycznego [m.in. błędu lekarskiego]
  • dotyczących zdarzeń drogowych [czyli w szczególności wypadków drogowych]