Jednym z zagrożeń, które niesie ze sobą codzienność są zdarzenia stanowiące źródło krzywdy oraz
uszczerbku na zdrowiu naszym i naszych najbliższych, czy też zdarzenia mogące prowadzić do powstania
strat o charakterze majątkowym.

Źródłem tych zagrożeń mogą być zarówno działania oraz zaniechania innych osób [np. kolizja drogowa,
błąd lekarski, nieuczciwość kontrahenta], jak i zdarzenia o charakterze losowym [np. pożar domu albo
powódź].

Gdy zaistnieje zdarzenie zakłócające spokój Twojej rodziny, naszą rolą jest podjęcie właściwych działań
ochronnych, które obejmą w szczególności pomoc prawną w postępowaniach przeciwko podmiotowi
zobowiązanemu do naprawienia powstałej szkody [np. sprawcy szkody, Towarzystwu Ubezpieczeń
udzielającemu ochrony ubezpieczeniowej], albo przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi.

W ramach tych działań wesprzemy Cię w postępowaniu:

  • o wyłożenie z góry przez podmiot zobowiązany kosztów leczenia czy przygotowania do innego zawodu
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę i szkody materialne będące następstwem kolizji drogowej lub wypadku drogowego, a także innych czynów niedozwolonych lub przestępstw
  • o odszkodowania i zadośćuczynienie za krzywdę i szkody materialne, których źródłem jest błąd medyczny, błąd lekarski lub błąd w sztuce lekarskiej, tj. działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, ale także pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny
  • o odszkodowanie będące źródłem niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania ciążącego na naszym kontrahencie
  • z tytułu rękojmi lub gwarancji w sytuacji zaistnienia wad rzeczy sprzedanej np. w sprawach dotyczących m.in. pojazdów i nieruchomości, w tym także o związane z nimi roszczenia odszkodowawcze

Pamiętaj, jesteśmy z Tobą na każdym etapie takiego postępowania udzielając ochrony prawnej zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym.

W każdej z opisywanych powyżej sytuacji – obok udzielanej Ci pomocy prawnej – współdziałamy zkonsultantami medycznymi oraz rzeczoznawcami [np. z zakresu budownictwa, wyceny wartościnieruchomości czy techniki samochodowej], których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowaneroszczenia o rzetelny materiał dowodowy.