Jednymi z zagrożeń, które niesie ze sobą codzienność są zdarzenia, których skutkiem jest powstanie roszczeń odszkodowawczych.

Zdarzenia, które będą podstawą do roszczenia odszkodowawczego, mogą mieć dwojaki charakter:

 1. będą to działania oraz zaniechania innych osób, np. kolizja drogowa, czy też nieuczciwość kontrahenta,
 2. zdarzenia o charakterze losowym, np. pożar domu albo powódź.

Konsekwencją tego typu zdarzeń mogą być zarówno krzywda lub uszczerbek na zdrowiu naszym i naszych najbliższych, jak i straty o charakterze majątkowym. Z kolei wystąpienie, któregokolwiek z powyższych rodzajów szkody może być podstawą do formułowania roszczeń odszkodowawczych. Co to oznacza i jak przebiega postępowanie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Czym są roszczenia odszkodowawcze?

Roszczenia odszkodowawcze podzielić można na następujące kategorie:

 1. powstałe w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia – obejmować będą roszczenie o zadośćuczynienie, którego celem jest zrekompensowanie poczucia krzywdy oraz niedogodności związanych z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu oraz roszczenia odszkodowawcze np. o zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, czy o zwrot dochodu utraconego w związku z powstaniem szkody,
 2. powstałe w związku ze śmiercią osoby poszkodowanej  – obejmować będą roszczenie o zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny za krzywdę związaną ze śmiercią poszkodowanego; w tym wypadku oceniany jest stopień cierpień psychicznych oraz rozstroju zdrowia wywołanego u takiej osoby śmiercią najbliższego oraz roszczenia odszkodowawcze np. o zwrot kosztów leczenie i pogrzebu poszkodowanego, jak również odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego,
 3. powstałe w związku z uszkodzenie rzeczy [nieruchomości, bądź rzeczy ruchomej, np. samochodu] – obejmować będą odszkodowanie odpowiadające wartości uszkodzonej rzeczy [jeżeli jej naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna], albo odpowiadające kosztom naprawy tej rzeczy.

Na czym polega rękojmiagwarancja?

Gwarancjarękojmia to różne formy odpowiedzialności sprzedawcy za oferowany towar. Rękojmia obejmuje swoim zakresem niezgodność towaru [lub usługi] z jej przeznaczeniem albo celem, dla którego została nabyta. Rękojmia obejmuje zarówno wady fizyczne [niezgodność produktów z umową] lub prawne [np. gdy towar nie należy do sprzedawcy]. Gwarancja jest natomiast zapewnieniem sprzedawcy o wysokiej jakości oferowanego produktu bądź usługi. Udzielana jest ona na konkretny czas pod ściśle opisanymi w stosownym dokumencie warunkami.

Możliwe prawne działania ochronne

Gdy zaistnieje zdarzenie zakłócające spokój Twojej rodziny, naszą rolą jako adwokatów jest podjęcie właściwych działań ochronnych. Czynności te obejmą w szczególności pomoc prawną w postępowaniach przeciwko podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia powstałej szkody, czyli np.:

 • sprawcy szkody,
 • Towarzystwu Ubezpieczeń udzielającemu ochrony ubezpieczeniowej,
 • nieuczciwemu kontrahentowi.

W ramach tych działań wesprzemy Cię w postępowaniu:

 • o wyłożenie z góry przez podmiot zobowiązany kosztów leczenia czy przygotowania do innego zawodu,
 • odszkodowaniezadośćuczynienie za krzywdę i szkody materialne będące następstwem kolizji drogowej lub wypadku drogowego, a także innych czynów niedozwolonych lub przestępstw,
 • odszkodowanie będące źródłem niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania ciążącego na naszym kontrahencie,
 • z tytułu rękojmi lub gwarancji w sytuacji zaistnienia wad rzeczy sprzedanej np. w sprawach dotyczących m.in. pojazdów i nieruchomości, w tym także o związane z nimi roszczenia odszkodowawcze.

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii roszczenia odszkodowawczego?

Pamiętaj, jesteśmy z Tobą na każdym etapie postępowania o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, udzielając ochrony prawnej zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym.

W każdej z opisywanych powyżej sytuacji – obok udzielanej Ci pomocy prawnej – współdziałamy z konsultantami medycznymi oraz rzeczoznawcami [np. z zakresu budownictwa, wyceny wartości nieruchomości czy techniki samochodowej], których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowane roszczenia odszkodowawcze o rzetelny materiał dowodowy.