Śmierć osoby bliskiej – obok tego, że jest bardzo ciężkim doznaniem – pociąga za sobą również szereg
konsekwencji w sferze praw i obowiązków spadkobierców oraz innych osób. Koniecznym jest bowiem
ustalenie w jakiej formie nastąpić ma dziedziczenie po śmierci spadkodawcy.
W ramach naszych kompetencji w obszarze spraw dotyczących dziedziczenia:

  • udzielamy pomocy prawnej spadkobiercom w zakresie prowadzonych postępowań spadkowych i osobom uprawnionym do zachowku
  • projektujemy indywidualny plan dziedziczenia [w tym także dziedziczenia przedsiębiorstwa]


Spadkobiercy i osoby uprawnione do zachowku


Uprawnienia spadkobierców mogą zostać ukształtowane albo z uwzględnieniem przepisów prawa
regulujących dziedziczenie ustawowe, albo przez spadkodawcę, który jeszcze za życia podejmuje
czynności prawne, mające na celu odzwierciedlenie jego ostatniej woli.

Jeżeli jesteś spadkobiercą, to w ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej, wesprzemy Cię zarówno
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, jak i w postępowaniu o dział spadku.
Natomiast, jeżeli wskutek decyzji spadkodawcy zawartych w sporządzonym przez niego testamencie, nie

zostałeś powołany do dziedziczenia ustawowego, to udzielimy Ci pomocy prawnej w postępowaniu o
zachowek należny od spadkobiercy testamentowego.

W sprawach dotyczących podziału spadku oraz o zachowek – obok udzielanej pomocy prawnej –
współdziałamy z rzeczoznawcami [np. z zakresu geodezji, wyceny wartości nieruchomości czy wyceny
wartości rzeczy ruchomych], których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowane roszczenia o
rzetelny materiał dowodowy umożliwiający uzyskanie możliwie najdalej idącej ochrony Twoich interesów.


Indywidualny plan dziedziczenia


Jeżeli jesteś spadkodawcą i chcesz zdecydować w jaki sposób – po śmierci – zabezpieczeni zostaną Twoi
bliscy i jak zostanie rozdysponowany Twój majątek, to – w ramach świadczonej pomocy prawnej –
przygotujemy plan dziedziczenia [sukcesji], który najpełniej odzwierciedli Twoją ostatnią wolę.

Na podstawie rozmów, które wspólnie odbędziemy w sposób precyzyjny ustalimy jakie są cele, a następnie
zaprojektujemy indywidualny plan sukcesji – plan dyspozycji majątkowych za życia i na wypadek śmierci –
obejmujący zabezpieczenia prawne służące realizacji Twojej woli. W ramach tych działań opracujemy m.in.
projekty:

  • testamentu wraz z zawartymi w nim zapisami, zapisami windykacyjnymi oraz poleceniami
  • dokumentów w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa spadkodawcy
  • umowy darowizny
  • umowy dożywocia