W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których działania podejmowane przez inne podmioty stanowią źródło zagrożenia dla naszych celów czy interesów. Podejmując działania ochronne wchodzisz w spór, który będzie mógł zostać rozstrzygnięty albo na drodze polubownego porozumienia, tj. w drodze negocjacji lub mediacji, albo w drodze postępowania arbitrażowego lub postępowania prowadzonego przed sądem lub innym organem upoważnionym do jego rozstrzygnięcia.

W rzeczywistości nie ma przy tym znaczenia czy spór rozstrzygany będzie na drodze negocjacji, mediacji, czy też postępowania sądowego, administracyjnego, sądowo – administracyjnego, czy też arbitrażowego. Warto, abyś u swego boku miał adwokata, który zapewni pełną ochronę prawną Twoich celów i interesów.

Jeżeli znajdujesz się w sporze, to przekazując nam do prowadzenia swoją sprawę:

  1. przeprowadzimy analizę ryzyk – ocenimy zasadność roszczeń podnoszonych przez strony sporu w kontekście obowiązujących przepisów prawa, jak również szanse ich skutecznego egzekwowania na podstawie przedłożonych dowodów
  2. pokażemy, gdzie istnieją zagrożenia związane z prowadzonym sporem oraz czy i jak możemy im zapobiec
  3. opracujemy strategię działania z uwzględnieniem: 
    • aspektów w zakresie polubownego rozwiązania sporu [założenia negocjacyjne i mediacyjne]
    • stanowiska na potrzeby postępowania spornego 
    • gromadzenia dowodów, których celem będzie poparcie prezentowanego przez Ciebie stanowiska

W ramach naszych działań – obok udzielanej Ci pomocy prawnej – współdziałamy z niezależnymi specjalistami i rzeczoznawcami, których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowane roszczenia o rzetelny materiał dowodowy umożliwiający uzyskanie możliwie najdalej idącej ochrony Twoich interesów.