W życiu każdego z nas mogą przytrafić się sytuacje, w których działania podejmowane przez inne podmioty [osoby prywatne, albo np. pracodawcę czy usługodawcę] stanowią źródło zagrożenia dla naszych celów czy interesów. Podejmując działania ochronne wchodzisz na ścieżkę, którą zakończyć może polubowne rozwiązanie sporu, rozstrzygnięte np. poprzez mediacje, negocjacje. Drogą, która może doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu jest także postępowanie arbitrażowe.

Wszystkie ze wskazanych powyżej dróg postępowania stanowią alternatywę dla sporu prowadzonego przed sądem lub innym organem upoważnionym do jego rozstrzygnięcia.

W rzeczywistości nie ma przy tym znaczenia czy do rozwiązywanie sporu zostanie uzyskane poprzez negocjacje, mediacje, czy też poprzez postępowanie arbitrażowe, sądowe, administracyjne czy sądowo-administracyjne. Warto, abyś u swego boku miał adwokata, który zapewni pełną ochronę prawną Twoich celów i interesów.

Jeżeli znajdujesz się w trakcie sporu i zdecydujesz się przekazać nam swoją sprawę, wykonamy dla Ciebie szereg działań, tj.:

  1. przeprowadzimy analizę ryzyka – ocenimy zasadność roszczeń podnoszonych przez strony sporu w kontekście obowiązujących przepisów prawa, jak również szanse ich skutecznego egzekwowania na podstawie przedłożonych dowodów,
  2. pokażemy, jakie zagrożenia należy uwzględnić podczas rozwiązywanie sporu oraz czy i jak możemy im zapobiec,
  3. opracujemy strategię działania z uwzględnieniem:
  4. aspektów, jakie należy uwzględnić, aby możliwym było polubowne rozwiązanie sporu [założenia, w oparciu o które prowadzić będziemy negocjacje albo mediacje],
  5. stanowiska na potrzeby postępowania spornego,
  6. potrzeby gromadzenia dowodów, których celem będzie poparcie prezentowanego przez Ciebie stanowiska.

W ramach naszych działań – obok udzielanej Ci pomocy prawnej – współdziałamy z niezależnymi specjalistami i rzeczoznawcami, których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowane roszczenia o rzetelny materiał dowodowy, umożliwiający uzyskanie możliwie najdalej idącej ochrony Twoich interesów.

Decydując się na wybór tej drogi rozwiązania sporu, wielu z Was zadaje nam pytanie, czym różnią się negocjacje od mediacji?

Otóż, zarówno negocjacje, jak i mediacje to sposoby na polubowne rozwiązanie sporu, w ramach którego obie zainteresowane strony – w ramach dwustronnej komunikacji – zmierzają do porozumienia i wypracowania wspólnie akceptowalnego rozwiązania. Negocjacje to postępowanie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie sami zainteresowani. Choć należy mieć na uwadze, że wsparcie doświadczonego negocjatora może okazać się przydatne, ale – co ważne – jego obecność nie jest wymagane. Mediacje są z kolei postępowaniami, w których udział bierze bezstronna osoba trzecia, której zadaniem jest załagodzenie konfliktu i zbliżenie spornych stanowisk stron postępowania.

Jaką rolę w polubownym rozwiązaniu sporu może spełniać postępowanie arbitrażowe?

Zaangażowanie stron sporu w postępowanie arbitrażowe może sprawić, że rozwiązywanie sporów będzie możliwe bez ingerencji sądu powszechnego. W tym postępowaniu w rolę sędziów wcielają się wyznaczeniu przez strony arbitrzy [zazwyczaj prawnicy bądź eksperci w danej dziedzinie]. Z usług sądu arbitrażowego mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Niezbędne jest jednak stworzenie klauzuli arbitrażowej. Co ważne, uzyskany w ramach arbitrażu wyrok podlega egzekucji komorniczej, jeśli którakolwiek ze stron nie wykona go dobrowolnie [wystarczy tylko, aby wyrok sądu arbitrażowego został opatrzony tzw. klauzulą wykonalności przez sąd powszechny].