Będąc właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości albo rzeczy ruchomej [np. samochodu], Twoim celem jest ochrona własności. Może się jednak zdarzyć, że wskutek działań innego podmiotu dojdzie do naruszenia posiadania albo ograniczenia przysługującego Ci prawa własności.

W takiej właśnie sytuacji podejmiemy działania, których celem będzie prawna ochrona własności. W jej ramach sformułujemy roszczenia, które stanowić będą odpowiedź na działania podjęte przez podmiot naruszający Twoje prawa.

W ramach posiadanych kompetencji wesprzemy Cię w postępowaniu o:

 • zaprzestanie naruszeń posiadania albo o wydanie nieruchomości stanowiącej Twoją własność;
 • zasiedzenie własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości albo o podział nieruchomości do wyłącznego korzystania; musisz przy tym pamiętać, że – ze względu na stan konkretnej nieruchomości – zniesienie współwłasności może nastąpić albo poprzez fizyczny jej podział, poprzez jej przyznanie na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli za spłatą na rzecz drugiego, albo poprzez jej sprzedaż;
 • zniesienie współwłasności rzeczy ruchomej [np. samochodu];
 • wydanie rzeczy ruchomej [np. samochodu];
 • przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz o zaprzestanie naruszeń [np. o zaprzestanie immisji w postaci hałasu, czy też dokuczliwego zapachu];
 • ustalenie służebności;
 • roszczenia odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Posiadanie – przedmiot ochrony

Jak wspomniano powyżej przedmiotem ochrony własności jest posiadanie. Posiadanie jest pojęciem prawnym z zakresu prawa rzeczowego [działu prawa cywilnego], które reguluje zasady powstania, zmiany oraz ustania, a także treści prawa własności i innych praw rzeczowych [odnoszących się do rzeczy oraz – z pewnymi zastrzeżeniami – do zwierząt].

Posiadanie jest niczym innym, jak faktycznym władaniem rzeczą. Posiadanie może dotyczyć m.in.:

 • zwierząt,
 • rzeczy ruchomych,
 • nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Źródłem posiadania może być zarówno czynność prawna [np. własność – umowa sprzedaży, używanie – umowa najmu lub umowa dzierżawy, oddanie rzeczy w użytkowanie wieczyste], jak i czynność faktyczna rodzące konsekwencje o charakterze prawnym [np. zasiedzenie].

Wyróżnić należy przy tym posiadacza samoistnego [osobę, która włada daną rzeczą jak właściciel] oraz posiadacza zależnego [który włada daną rzeczą jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą].

Naruszenie posiadania polega zatem na ingerencji w Twoje władztwo nad daną rzeczą, a to poprzez jego zakłócanie lub całkowite/częściowe jego pozbawienie.

Co istotne, tylko będąc posiadaczem [samoistnym lub zależnym] możesz korzystać z uprawnień w zakresie ochrony posiadania, w tym – w szczególności – w zakresie ochrony własności.

W każdej z opisywanych powyżej sytuacji – obok udzielanej Ci pomocy prawnej – współdziałamy z rzeczoznawcami [np. z zakresu geodezji, budownictwa, wyceny wartości nieruchomości i ruchomości], których wiedza i doświadczenie pozwolą oprzeć formułowane roszczenia o rzetelny materiał dowodowy umożliwiający uzyskanie możliwie najdalej idącej ochrony Twoich interesów.

Masz więcej pytań dotyczących ochrony własności lub innych zagadnień prawnych? Skontaktuj się z naszą Kancelarią. Przygotujemy Cię do postępowania i skutecznie zawalczymy o Twoje prawa.