Odszkodowania Motoryzacyjne. W swojej praktyce adwokackiej – w szczególności, gdy tworzę nową umowę – rzeczą, do której przykładam szczególną uwagę jest słownik pojęć [albo definicji].

Być może, że w tym momencie zapytasz dlaczego, skoro przecież jest wiele ważniejszych elementów umowy [jej przedmiot, czy też wynagrodzenie 😉].

Otóż, z mojej perspektywy słownik pojęć jest zdecydowanie ważniejszy, gdyż dzięki przyjęciu przez strony umowy wspólnego, ściśle określonego rozumienia pewnych pojęć unikamy ryzyka, że każda ze stron inaczej zrozumie użyte w niej sformułowanie. Jednocześnie, im więcej stron umowy, tym to ryzyko jest większe.

Dlatego właśnie zdecydowałem, że mój pierwszy wpis będzie stanowił słownik pojęć.

To tutaj będę pisał jak rozumieć należy pewne konkretne sfomułowania, o których będę Ci opowiadał w tym blogu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu:

 • nie będę musiał wyjaśniać Ci w każdym wpisie np. czym jest szkoda całkowita w umowie ubezpieczenia autocasco i czym różni się ona od szkody całkowitej na gruncie szkody rozliczanej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • nie będę też musiał pisać za każdym razem o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, bo wyjaśnię Ci tutaj, że w tym blogu nazywać je będziemy dźwięcznym skrótem OC PPM.

Uwaga! Nie będę tutaj zamieszczał definicji legalnych [brzmi dumnie, prawda?] poszczególnych pojęć, a po prostu wyjaśnię Ci po praktycznemu [to mój prywatny neologizm, wszelkie prawa zastrzeżone 😉], co oznaczają poszczególne pojęcia, do których będę odwoływał się w moich wpisach.

Uwaga nr 2! Pojęcia te nie będą tworzone w oderwaniu od ich prawnego znaczenia, ale nie będę to definicje pisane po prawniczemu i dla prawników [z góry uprzedzam kolegów po fachu, co by ich nie nęciły jakieś żarty i żarciki, jakbym nie znał się jednak na tym o czym piszę 😀].

Uwaga nr 3! Ten słownik będzie “żywy” w całym okresie, w którym będę tutaj publikował. W pierwszych dniach od publikacji tego wpisu znajdziesz tutaj – najprawdopodobniej – kilka definicji, które dla Ciebie przygotuję.

W miarę upływu czasu stanie się on jednak naszą wewnętrzną Odszkodowawczą Encyklopedią.

Po tym przydługim wstępie zaczynamy!

Odszkodowania Motoryzacyjne – Rodzaje Ubezpieczeń:

OC SPRAWCY albo OC PPM, czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – ubezpieczenie, którego obowiązkiem posiadania – na mocy przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22.05.2003 r. – objęci zostali posiadacze pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych i pojazdów do jazd testowych; zawarcie umowy ubezpieczenia OC PPM daje poszkodowanemu w zdarzeniu prawo skierowania przysługujących mu roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.

Szkoda i jej źródła:

Szkoda – strata, którą poszkodowany poniósł i/lub korzyści, których poszkodowany nie osiągnął w związku z wystąpieniem zdarzenia, z którym łączy się obowiązek zapłaty odszkodowania przez inny podmiot; wysokość szkody ustalana jest w odniesieniu do przepisów prawa, albo treści czynności prawnej [np. umowy ubezpieczenia AC].

Szkoda całkowita w pojeździe – szkoda co do której wysokość odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym ustaloną na dzień zdarzenia, a jego wartością w stanie uszkodzonym.

Szkoda całkowita powstaje:

 • w przypadku szkód z OC SPRAWCY – gdy wysokość kosztów naprawy powypadkowej uszkodzonego w zdarzeniu pojazdu przekroczy jego wartość w stanie nieuszkodzonym ustaloną na dzień wystąpienia szkody komunikacyjnej
 • w przypadku szkód z umowy AC – gdy wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu [ustalonych na podstawie zapisów umowy ubezpieczenia AC] przekroczy przyjęty w umowie AC procentowy współczynnik wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym ustalonej na dzień zdarzenia [na podstawie zapisów umowy ubezpieczenia AC]. Ów procentowy współczynnik odpowiada co do zasady 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym, zatem nawet gdy wartość Twojego pojazdu na dzień zdarzenia ustalona zostanie na kwotę 70.000,00 złotych, a wysokość kosztów jego naprawy na 50.000,00 złotych, to zakład ubezpieczeń zakwalifikuje taką szkodę jako szkodę całkowitą].

Szkoda częściowa w pojeździe – szkoda co do której wysokość odszkodowania ustalana jest jako równowartość celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy powypadkowej uszkodzeń powstałych w następstwie zdarzenia. Za koszty celowe i ekonomicznie uzasadnione uznaje się te, których poniesienie jest technicznie niezbędne dla przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu jakości oraz używalności, który istniał przed zdarzeniem, a to przy uwzględnieniu:

 • cen części zamiennych takiej samej jakości, jak te zamontowane w pojeździe przed datą zdarzenia; w tym zakresie uwzględnia się również jego wcześniejszy stan techniczny oraz historię eksploatacji oraz
 • stawek godzinowych za prace naprawcze w wysokości stawek obowiązujących w warsztatach naprawczych lub autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów danej marki [ASO] w miejscu zamieszkania poszkodowanego.

Przypadek szkody częściowej zachodzi, gdy brak jest podstaw do ustalenia szkody całkowitej, a zatem:

 • w przypadku szkód z OC SPRAWCY – gdy wysokość kosztów naprawy uszkodzonego w zdarzeniu pojazdu nie przekroczy jego wartości w stanie nieuszkodzonym ustalonej na dzień zaistnienia szkody komunikacyjnej,
 • w przypadku szkód z umowy AC – gdy wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu [ustalonych na podstawie zapisów umowy ubezpieczenia AC] nie przekroczy przyjętego w umowie AC procentowego współczynnika wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym ustalonej na dzień zdarzenia [na podstawie zapisów umowy ubezpieczenia AC].

Role w postępowaniu dotyczącym zdarzenia drogowego:

Oskarżyciel posiłkowy – osoba pokrzywdzona, która w sprawie dotyczącej przestępstwa [którego źródłem jest zdarzenie drogowe] działa w karnym postępowaniu sądowym obok prokuratora lub zamiast niego.

Oskarżycielem posiłkowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, tj. m.in.:

 • osoba, która brała bezpośredni udział w zdarzeniu drogowym,
 • osoba najbliższa i/lub osoba pozostająca na utrzymaniu uczestnika zdarzenia, który poniósł śmierć w jego konsekwencji.

Odszkodowanie i rodzaje roszczeń odszkodowawczych:

Odszkodowanie – pojęcie, które swoim zakresem obejmuje całość roszczeń przysługujących poszkodowanemu mogących powstać w związku z zaistnieniem zdarzenia, z którym przepisy prawa, albo treść czynności prawnej [np. umowy ubezpieczenia AC] wiążą odpowiedzialność prawną innego podmiotu [sprawcy zdarzenia, zakładu ubezpieczeń].

Może mieć ono charakter roszczenia o wyrównanie:

 • straty, którą poszkodowany poniósł i/lub
 • korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do powstania zdarzenia.

Odszkodowanie za koszty pochówku uczestnika zdarzenia – świadczenie należne od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody będącej następstwem wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł jego uczestnik obejmujące m.in.:

 • koszty  pochówku [w tym także pogrzebu w szczególnym obrządku według „zwyczajów środowiska”, z którego wywodziła się osoba zmarła]
 • koszty przewozu zwłok [w tym także koszt przejazdu osoby w celu odebrania zwłok i przetransportowania ich w miejsce pochówku], koszty postawienia nagrobka
 • koszty nabycia odzieży [zarówno tej, w której ma zostać pochowana osoba zmarła, jak i koszty odzieży żałobnej dla członków jej rodziny]
 • koszty tzw. stypy [której wyprawienie jest zwyczajowo przyjęte w naszych realiach].

Zadośćuczynienie – jeden z rodzajów odszkodowania, przyznawany jako sposób naprawienia krzywdy powstałej u poszkodowanego w związku z:

 • uszkodzeniem ciała lub powstaniem rozstroju zdrowia
 • śmiercią najbliższego członka rodziny w następstwie zdarzenia.

Inne, ale ważne:

Procentowy uszczerbek na zdrowiu – jest to wskaźnik wyrażony w procentach w oparciu, o który oceniane są skutki zdarzenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego poszkodowanego kolizją, albo wypadkiem drogowym.

Oceny w tym zakresie dokonuje psycholog, psychiatra i/lub lekarz o specjalności odpowiadającej rodzajowi obrażeń doznanych przez poszkodowanego.

Ów wskaźnik może opisywać trwałe albo długotrwałe następstwa takiego zdarzenia, przy czym:

 • trwały uszczerbek – opisuje takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy
 • długotrwały uszczerbek – opisuje takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Pozdrawiam Cię,

Marcin Zatwarnicki
adwokat

Photo by Hunter Newton on Unsplash

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić wpis | Liczba głosów: 0

Średnia ocena 0

Brak ocen. Może będziesz pierwszy?

Jest nam przykro, że nie uważasz tego wpisu za przydatny.

Pozwól nam poprawić nasze wpisy

Jak możemy to zmienić?

Marcin Zatwarnicki zdjęcie

Marcin Zatwarnicki

ADWOKAT / MEDIATOR

Pasjonat prawa cywilnego. Doświadczony w bojach pełnomocnik procesowy, w szczególności poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń oraz podmiotami sektora bankowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym także tych zagranicznych.